KARTA 99

STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW CZŁOWIEKA

W OBRONIE NASZYCH DZIECI

Apel Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka Karta 99

  do Dyrektorów Szkół i Nauczycieli.

 

 

W związku z powszechnie stosowanym narzucaniem dyrektorom szkół stosowania faktycznego przymusu szczepień dzieci w szkołach poprzez intensywne prowadzone akcje propagandowe, faktyczne uzależnianie pozycji ucznia w szkole od zastosowania się do środków przymusu tzw. szczepień i innych bezprawnych działań w tym zakresie wyjaśnia się co następuje:

 

Wasza ewentualna odpowiedzialność za wskazany wyżej proceder wynika m.in. z dyspozycji art.160 kodeksu karnego (narażenie człowieka na utratę zdrowia lub życia), ponieważ zarówno przez bezpośrednie działanie jak też poprzez współuczestnictwo w procederze przymuszania do tzw. szczepień, nakłanianie do nich, organizowanie ich z pominięciem zasady dbałości o zdrowie dzieci, zaniechanie szczegółowych badań w kierunku możliwych przeciwwskazań zdrowotnych przyjęcia tzw. szczepionek przeciw Covid 19 narażacie się na odpowiedzialność karną z tego przepisu zagrożoną karą pozbawienia wolności do lat 3, a nawet do lat 5, jeśli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą pokrzywdzoną, o czym mówi § 2. powyższego przepisu. Co prawda § 1. art.27 k.k mówi, że: „Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego, medycznego, technicznego lub ekonomicznego, jeżeli spodziewana korzyść ma istotne znaczenie poznawcze, medyczne lub gospodarcze, a oczekiwanie jej osiągnięcia, celowość oraz sposób przeprowadzenia eksperymentu są zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy”, jednak § 2 tego samego przepisu określa, że

 

„Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie”,

 

a zatem bez tej zgody stosowanie eksperymentu medycznego stanowi przestępstwo z ww. art.160 kk., jak również może mieć zastosowanie art. 148 kk., który mówi o zabójstwie czy pozbawieniu umyślnym życia człowieka przez sprawcę, który działa umyślnie (casus dr Mengele, który bezpośrednio świadomie pozbawiał życia ludzi przy pomocy śmiercionośnych zastrzyków).

 

Niezależnie od tego istnieje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych cywilnoprawnych co do szkód na zdrowiu fizycznym i psychicznym w pełnym zakresie od osób odpowiedzialnych za nie. Dlatego też informujemy, że w przypadku dostrzeżenia tego rodzaju procederów będą o ich istnieniu powiadamiane organy ścigania, a także inne instytucje, których zadaniem jest ochrona praw człowieka, w szczególności praw dziecka.

 

Ponadto zwracamy uwagę, że wymagane jest szczegółowe poinformowanie rodziców lub opiekunów prawnych dzieci na temat działania stosowanych preparatów, w tym możliwych niepożądanych reakcji poszczepiennych zawartych w opisach tych preparatów, a także wyrażenie przez nich świadomej zgody na piśmie na przyjęcie tzw. szczepionki przez dzieci będące pod ich opieka co wynika wprost z dyspozycji art.39 Konstytucji RP. Zaniechanie tego obowiązku może narazić również na odpowiedzialność karną z tego samego przepisu.

 

Ponadto należy zwrócić uwagę, na przepisy art.48 Konstytucji RP oraz art.95 i nast. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowiące, iż rodzice lub inni opiekunowie prawni dziecka w ramach swoich obowiązków sprawują nadzór nad dobrem dziecka i w związku z tym winni być szczegółowo informowani o wszelkich działaniach organów zewnętrznych mogących mieć znaczenie dla zdrowia dziecka zarówno w wymiarze fizycznym jak i psychicznym.

 

Zatem nie jest dopuszczalna żadna presja na dzieci w szkołach w kierunku namawiania do przyjęcia preparatów, selekcja dzieci ze względu na fakt poddania się tej procedurze lub wręcz wykluczenia ze wspólnych zajęć ze względu na niezaszczepienie się, co również ma niekiedy miejsce. W szkołach istnieją organy konsultacyjne w postaci Rad Rodziców, które nie mogą być pomijane w związku z koniecznością wyrażenia ich akceptacji na narzucane obecnie bez właściwego umocowania prawnego procedury pseudomedycznej.

 

W przypadku braku tych konsultacji wchodzi również w grę odpowiedzialność karna w związku z treścią art.27 kodeksu karnego, który stanowi, że na udział w eksperymencie medycznym, którym są tzw. szczepienia musi być wyrażona świadoma zgoda rodziców lub opiekunów dziecka, a brak tej zgody powoduje odpowiedzialność karną osób narzucających obowiązek wzięcia udziału w tym eksperymencie.

 

Dodatkowo wyjaśnia się, że jakiekolwiek wytyczne choćby ze strony Ministerstwa kierowane niżej nie stanowią prawa obowiązującego w RP a zatem są bezprawne.

 

Informujemy, że w każdym przypadku dostrzeżenia łamania praw człowieka, w tym w szczególności praw dziecka w związku z bezprawnymi pismami i telefonami oraz innymi środkami nacisku ze strony organów inspekcji sanitarnej, kuratoriów oświaty, organów założycielskich sprawujących nadzór nad placówkami oświaty, a w końcu u dyrektorów placówek oświatowych poddających się tej presji podjęte zostaną przewidziane prawem działania dyscyplinujące w ramach obywatelskiej kontroli przestrzegania prawa.

 

Pilnie prosimy o informację, w jaki sposób i w jakim terminie poinformujecie o eksperymencie medycznym wszystkim rodziców dzieci uczęszczających do Waszej szkoły, zarówno tych, które przyjęły już preparat jak i tych, które zamierzają przyjąć, o jego skutkach, a także o zapewnieniu tym dzieciom opieki zdrowotnej.

 

Pilnie prosimy o odpowiedź na maila: karta99warszawa@gmail.com

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka Karta99

 

inż. arch. Józef Julian Czerny

Wice-przewodniczący Stowarzyszenia Obrony Praw Człowieka

98-209 Sieradz 1 skr poczt 16

 

Sieradz 7.01.2021

 

 

 

ZJEDNOCZMY NASZE SIŁY W OBRONIE NASZYCH DZIECI

KARTA 99

STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW CZŁOWIEKA

 

98-209 Sieradz 1 skr poczt 16

tel.: 604 763 055,

email. karta99warszawa@gmail.com

 

stronę wykonał: Robert Kurkowski 888 999 620